Hội thảo Dạy tiếng Anh theo chuẩn miền Nam
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 1116 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  13 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc gia hạn nhận bài báo cáo Hội thảo khoa học

THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ MIỀN NAM

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Ngày 15/10/2015, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã ra thông báo số 1 (số 946/TB-ĐHSP) về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông các tỉnh/thành phố miền Nam”. Đến ngày 13/11/2015, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 20 báo cáo toàn văn của các tác giả gửi tham gia Hội thảo. Thay mặt Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ và gửi bài của các tác giả. Để Hội thảo thành công tốt đẹp, theo nguyện vọng của nhiều tác giả muốn hoàn thiện chất lượng các báo cáo khoa học, Ban tổ chức Hội thảo quyết định gia hạn ngày nộp báo cáo toàn văn đến hết ngày 24/11/2015.

Mọi thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo, thể lệ và địa chỉ gửi bài, xin vui lòng xem tại website hội thảo: http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn.

Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm viết bài và tham dự Hội thảo của các cá nhân, tổ chức, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên và giáo viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 946 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học

THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ MIỀN NAM

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Thực hiện công văn số 2583/BGDĐT –ĐANN ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2015, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông các tỉnh/thành phố miền Nam”, Trường trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân các thông tin chi tiết về việc tổ chức Hội thảo như sau:

1. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo nhằm đánh giá trực trạng dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông các tỉnh/thành phố miền Nam.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo nhằm đánh giá trực trạng dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông các tỉnh/thành phố miền Nam. Cụ thể:

-     Tổng quan về dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông,

-     Thực trạng dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông,

-     Định hướng chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông,

-     Đề xuất giải pháp dạy học tiếng Anh đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

Các cá nhân, tổ chức, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng; các cán bộ quản lý, giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

-     Thời gian: 02 ngày (12-13/12/2015), khai mạc: 08h00 ngày 12/12/2015.

–     Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TPHCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TPHCM.

5. Thể lệ, thời gian và địa chỉ gửi báo cáo

5.1. Thể lệ gửi báo cáo

–     Báo cáo tóm tắt: Bài viết phải kèm theo tóm tắt (abstract) từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 5 dòng đánh máy, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê 3 - 5 đơn vị.

–     Báo cáo toàn văn: Mỗi bài báo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chế bản trên khổ A4; font chữ Times New Roman; size 13; định dạng lề trên, lề dưới và lề trái: 30 mm, lề phải: 25mm, cách dòng đơn, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt.

–     Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email của tác giả chính để liên hệ.

5.2. Thời gian gửi báo cáo

–     Từ 16/10/2015 – 13/11/2015: Nhận báo cáo tóm tắt và toàn văn báo cáo.

–     Từ 13/11/2015 – 27/11/2015: Gửi thông báo kết quả phản biện bài báo in Kỷ yếu Hội thảo, gửi giấy mời tham dự Hội thảo.

5.3. Địa chỉ gửi báo cáo

Địa chỉ nhận bài báo cáo: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Địa chỉ liên hệ

Việc đăng thông tin chi tiết và gửi bài sẽ được thực hiện thông qua website hội thảo: http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn. Trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ:

–     Ông Nguyễn Vĩnh Khương, Phó Trưởng phòng KHCN&MT-TCKH.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , ĐT: 0903.924.139.

–     Bà Nguyễn Thị Thuý Trinh, chuyên viên Phòng KHCN&MT-TCKH

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , ĐT: 0903.369.612.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo và kính mời các cá nhân, tổ chức, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên và giáo viên tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng