Hội thảo Đổi mới dạy và học tiếng Trung
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 1114 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  13 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đổi mới dạy và học tiếng Trung trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Thực hiện Quyết định số 962/QĐ-BGDĐT ngày 30-3-2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đổi mới dạy và học tiếng Trung trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam”, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân các thông tin chi tiết về việc tổ chức Hội thảo như sau:

1. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo nhằm dánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đổi mới dạy và học tiếng Trung trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt nam.

2. Nội dung của Hội thảo

Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới dạy và học tiếng Trung tập trung vào công tác bồi dưỡng giáo viên, chương trình và giáo trình, học liệu và ứng dung công nghệ thông tin, công tác quản lý để nhân rộng mô hình học tiếng Trung tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

Các cá nhân, tổ chức, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng; các cán bộ quản lý, giáo viên tiếng Trung trên toàn quốc.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

-     Thời gian: 02 ngày (13-14/12/2015), khai mạc: 08h00 ngày 13/12/2015.

–     Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TPHCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TPHCM.

5. Thể lệ, thời gian và địa chỉ gửi báo cáo

5.1. Thể lệ gửi báo cáo

–     Báo cáo tóm tắt: Bài viết phải kèm theo tóm tắt (abstract) từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Trung (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 5 dòng đánh máy, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê 3 - 5 đơn vị.

–     Báo cáo toàn văn: Mỗi bài báo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung được chế bản trên khổ A4; font chữ Times New Roman; size 13; định dạng lề trên, lề dưới và lề trái: 30 mm, lề phải: 25mm, cách dòng đơn, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt.

–     Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Trung (tùy ngôn ngữ viết bài). Dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email của tác giả chính để liên hệ.

5.2. Thời gian gửi báo cáo

–     Từ 13 – 27/11/2015: Nhận báo cáo tóm tắt và toàn văn báo cáo.

–     Từ 27/11/2015 – 04/12/2015: Gửi thông báo kết quả phản biện bài báo in Kỷ yếu Hội thảo, gửi giấy mời tham dự Hội thảo.

5.3. Địa chỉ gửi báo cáo

Địa chỉ nhận bài báo cáo: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Địa chỉ liên hệ

Việc đăng thông tin chi tiết và gửi bài sẽ được thực hiện thông qua website hội thảo: http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn. Trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ:

–     Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Khoa tiếng Trung,

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , ĐT: 0918.846.220

–     Ông Nguyễn Vĩnh Khương, Phó Trưởng phòng KHCN&MT-TCKH,

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , ĐT: 0903.924.139.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo và kính mời các cá nhân, tổ chức, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên và giáo viên tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng