Thông báo về việc đăng kí học phần HK 2 PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 1 2014 17:02

Hiện có nhiều thay đổi về các môn học và số lượng đăng kí trong thời khóa biểu, đề nghị các bạn sinh viên cập nhật website thường xuyên để nắm tình hình thay đổi và đăng kí thêm môn cho đủ số tín chỉ.

Hiện các học phần bắt buộc có bổ sung thêm một số môn như sau:

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (hệ cử nhân, sư phạm, việt nam học)

- Lịch sử Việt Nam (hệ VNH)

- THể chế chính trị VN hiện đại (hệ VNH)

- Kinh tế VN (hệ VNH)

- Các dân tộc ở VN (hệ VNH)

- Địa lí VN II (hệ VNH)

- Địa lý du lịch VN (hệ VNH)

- Môi trường và phát triển (hệ Cử nhân)

- Thống kê xã hội (hệ cử nhân)

Có sự thay đổi số lượng SV của 2 môn sau:

- Môn Dẫn luận Ngôn ngữ học (hệ SP) cho phép số lượng sv tối đa là 120 SV/ lớp

- Môn Cơ sở văn hóa VN (hệ SP) số lượng tối đa là 120 SV/lớp

Đăng tin lúc 17h, ngày 20-1-2014