Thông báo KHẨN số 2 về việc đăng kí học phần HK 2 PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 16:52

THÔNG BÁO KHẨN (v/v thay đổi thời khóa biểu hkII):
Do số lượng sinh viên đăng kí ở một số học phần dưới 15 sv/ lớp nên một số giờ sau sẽ bị hủy (các bạn phải chuyển sang giờ khác cùng học phần)
- Chủ nghĩa hình thức Nga, tiết 1-3: 4 bạn đăng kí ca này đề nghị chuyển sang ca 2 (tiết 4-6)
- Lí luận văn học 3, tiết 10-12 (thứ 4): 12 bạn đăng kí ca này đề nghị chuyển lên tiết 7-9
- Văn học Mỹ Latin tiết 10-12 (thứ 7): 2 bạn đăng kí ca này đề nghị chuyển lên tiết 7-9
- Riêng môn MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN là môn bắt buộc của Cử nhân 1, hiện không thấy bạn nào đăng kí. Các bạn lên cập nhật ngay môn này vào nhé.