THÔNG BÁO V/V HỦY BỚT TÍN CHỈ HK 2 NH 2013-2014 PDF. In Email
Chủ nhật, 16 Tháng 3 2014 07:41

THÔNG BÁO (về việc hủy bớt học phần của sinh viên đăng kí vượt 28 tín chỉ)
Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-ĐHSP ngày 30/8/2013 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, tổng số tín chỉ các học phần đăng kí của một sinh viên trong một học kì không lớn hơn 28 tín chỉ, trong đó không tính các học phần thực hành (đi kèm lý thuyết).
Do đó, Trường yêu cầu các sinh viên tự in TKB HKII năm học 2013-2014 và kiểm tra số lượng tín chỉ đăng ký, nếu sinh viên nào đã đăng kí vượt quá 28 tín chỉ thì phải nộp TKB có ghi học phần cần hủy tại phòng Đào tạo để đảm bảo tổng số tín chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 28 tín chỉ.
Thời gian nộp đơn xin rút học phần: từ ngày 17/3/2014 đến 21/3/2014.
Sau ngày 21/3/2014, nếu sinh viên không nộp đơn xin rút bớt học phần thì phòng Đào tạo sẽ hủy ngẫu nhiên các học phần.
Trân trọng
Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
ThS.Lê Ngọc Tứ (đã kí)

SV download file chi tiết tại đây