CQ. Một số lưu ý đối với việc đăng ký và học tập các học phần của HKII, năm học 2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014 23:24

Để chuẩn bị cho việc đăng ký và học tập các học phần của HKII, năm học 2014 - 2015, SV lưu ý một số vấn đề sau:
1. 22/11/1014 - 30/11/2014: Tập huấn cho SV khóa 40 đăng ký học phần trực tuyến.
2. 18/12/2014 - 20/12/2014: Sinh viên các khóa 37, 38, 39, 40 đăng ký học phần trực tuyến (SV bắt đầu đăng ký từ 10h ngày 18/12/2014 trên trang http://online.hcmup.edu.vn).
3. 18/12/2014 - 31/01/2015: Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (nếu có).
4. 19/01/2015 - 31/5/2015: Thời gian học chính thức của HKII (15 tuần chính thức).
5. 02/02/2015 - 07/02/2015: Sinh viên hủy đăng ký học phần trên trang online (nếu có).
6. Hết thời hạn đăng ký học phần, sinh viên phải in phiếu đăng ký học phần và trình cố vấn học tập ký xác nhận.