CQ. Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số PDF. In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 10:00

Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hệ chính quy học tại Trường.
Thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Trường thông tin đến SV thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hệ chính quy. SV theo dõi thông báo và nộp đơn nếu thuộc diện trên.