THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015 – 2016 PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 4 2016 14:21

TT

Tên học phần

Mã lớp HP

Số tín chỉ

Số tiết thực dạy

Số SV tối thiểu

Số SV tối đa

Khóa/

Lớp

Thứ

Tiết

Tên giảng viên

Phòng học

(P.ĐT)

Ngày bắt đầu

Ghi chú

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

POLI100101

5

75

15

 

 

2

4

6

2 đến 6

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

HP chung

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

POLI100102

5

75

15

 

 

2

4

6

2 đến 6

TS. Lê Đức Sơn

 

 

HP chung

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI100201

3

45

15

 

 

3

5

2 đến 6

1 đến 4

ThS. Ngô Bá Khiêm

 

 

HP chung

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI100202

3

45

15

 

 

3

5

8 đến 12

7 đến 10

ThS. Ngô Bá Khiêm

 

 

HP chung

5

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI100203

3

45

15

 

 

3

5

2 đến 6

1 đến 4

TS. Phí Văn Thức

 

 

HP chung

6

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI100204

3

45

15

 

 

3

5

8 đến 12

7 đến 10

TS. Phí Văn Thức

 

 

HP chung

7

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI100205

3

45

15

 

 

3

5

2 đến 6

1 đến 4

ThS.Phạm Mạnh Thắng

 

 

HP chung

8

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI100206

3

45

15

 

 

3

5

8 đến 12

7 đến 10

ThS. Phạm Mạnh Thắng

 

 

HP chung

9

Quan hệ quốc tế

HIST100501

2

30

15

40

 

2

4

1 đến 3

4 đến 6

TS. Lương Văn Tám

 

 

HP riêng

10

Quan hệ quốc tế

HIST100502

2

30

15

40

 

2

4

4 đến 6

1 đến 3

TS. Lương Văn Tám

 

 

HP riêng

11

Hiến pháp và định chế chính trị

POLI102101

2

30

15

50

 

3

5

7 đến 10

7 đến 10

ThS. Lê Văn Thuận

 

 

HP riêng