THÁP HỌC TẬP PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 14:00

Ảnh từ Internet.

 

Nghiên cứu về não không chỉ cho chúng ta thấy nhu cầu về học tập tích cực, thời gian cao điểm và thời gian dừng và các phần tốt nhất trong bài giảng để học được những vấn đề quan trọng, nó còn xác định loại hình và chiến lược học tập phù hợp nhất khi nòi về tỉ lệ ghi nhớ.

Tháp học tập rất rõ ràng rằng: học tập thụ động và truyền đạt một chiều, như theo bài giảng, là chiến lược kém thành công nhất. Bài đọc cũng là cách học tập nghèo nàn. Mô hình này có ý nghĩa quan trọng cho thực tế trong hai chiến lược tập được sử dụng rộng rãi là nghe và đọc bài khóa. Cần lưu ý rằng phương pháp bài giảng chủ yếu liên quan tới đầu vào nhạy cảm: tầm nhìn. Những gì chúng ta lưu ý là càng sử dụng nhiều nguồn đầu vào nhạy cảm thì tỉ lệ ghi nhớ càng cao. Do đó, khi tháp học tập chỉ ra phương pháp học tập nghe nhìn (hai kênh đầu vào nạy cảm: nghe và nhìn), phần ghi nhớ sẽ được cải thiện (tới 20%, nghĩa là cao hơn tỉ lệ 10% + 5%, có một giá trị tăng thêm). Khi có sự thực hiện năng động, dựa vào sự trao đổi thông tin hai chiều cũng như nhìn và nghe, tỉ lệ ghi nhớ tăng lên tới 30%. Khi quá trình học tập ít có sự chỉ dẫn của giáo viên hơn và có thêm nhiều nguồn đầu vào nhạy cảm (nghe, nhìn, nói), tỉ lệ ghi nhớ sẽ được nhãy vọt: thêm 30% trong hình thức thảo luận theo nhóm. Khi quá trình học tập có liên quan tới ứng dụng và thực hành, hơn là chỉ lĩnh hội, tỉ lệ ghi nhớ được còn cao – theo cấp số nhân – tới 75%. Khi quá trình học tập còn bao gồm cả giảng dạy trong lĩnh vực khác, tỉ lệ ghi nhớ được sẽ rất cao – chỉ 10% không ghi nhớ được. Gợi ý của tháp học tập này khá khác nhau:

  • Giảm cách học thụ động
  • Giảm các buổi giảng bài
  • Giảm sự ỷ lại vào bài học
  • Tăng các kênh trao đổi thông tin và học tập
  • Tăng học tập đa giác quan
  • Tăng cách học tập năng động
  • Tăng các nhóm học tập theo nhóm, hợp tác và cùng lứa
  • Để các em học sinh dạy lẫn nhau
  • Tăng cường hoạt động áp dụng vào học tập
  • Tăng cường các cuộc nói chuyện và thảo luận của học sinh

Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison