Thông báo chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức lớp Quản lý giáo dục và Giáo dục học năm 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 03:00

Thông báo lớp Quản lí giáo dục: tại đây

Thông báo lớp Giáo dục học: tại đây

Phụ lục lớp: Quản lí Giáo dục ; Giáo dục học

Học viên có thể tải file đăng kí tại đây: Quản lí giáo dục ; Giáo dục học