QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 1 2017 09:52

Sinh viên xem Quy chế đào tạo 2045Hướng dẫn thực hiện quy chế 2045 (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-ĐHSP ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM). Quy chế áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho tất cả các khóa.