Thông báo lịch học lớp KAIST. PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 08:24

Theo thông báo trước, VPK thông báo đến các bạn sinh viên tham gia học lớp KAIST có mặt đầy đủ theo danh sách đã đăng ký. (Cô nhờ bạn Cường phụ trách phần điểm danh).

Thời gian : 8 giờ sáng thứ 5 ngày 16/02/2017 tại Phòng C1009.