Thông báo v/v Đăng ký và Thực hiện Đồ án Tốt nghiệp đợt HK2 NH 2016.2017 PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 16:36

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án Tốt nghiệp và đã đăng ký học phần "Tiểu luận Tốt nghiệp" thông tin v/v thực hiện đồ án như sau:

  • Sinh viên tham khảo danh sách đề tài, có thể đề xuất đề tài với giảng viên hướng dẫn cập nhật tại đây
  • Sinh viên điền đơn đăng ký đồ án theo mẫu có chữ ký của giảng viên hướng dẫn và gửi về Văn phòng Khoa. Hạn chót thứ 5 ngày 23/02/2017.
  • Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp: Từ 13/02/2017 - 30/04/2017.
  • Thời gian bảo vệ dự kiến: 08/05/2017 - 15/05/2017