Kết quả đăng ký sử dụng phòng (02-3-2017) PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 10:03

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 02-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị
Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 7, 18/3/2017, từ 17g00 - 21g00. Đoàn Trường 1 150 Micro, máy chiếu Giảng đường D
2 Chủ nhật, 26/3/2017, từ 7g00 - 11g00. Đoàn Trường 1 150 Micro, máy chiếu Không được
3 Thứ 7, ngày 04/3/2017,
tiết 1-5
Hóa học 1 50 Micro, máy chiếu B.309-ADV
4 Thứ 7, ngày 04/3/2017, tiết 7-12 GDĐB 1 30 Micro, máy chiếu B.209-ADV
5 Thứ 7, ngày 04/3/2017,
tiết 6-10
Tiếng Pháp 1 80 Micro, máy chiếu D.103-KTX
6 Thứ 7, ngày 04/3/2017, tiết 7-12 Toán-Tin học 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
7 Chủ nhật, 05/3/2017, tiết 1-6 Tiếng Trung 1 30 Micro, máy chiếu B.103-ADV
8 Chủ nhật, 05/3/2017, tiết 1-10 Tiếng Pháp 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường A-LVS
9 Chủ nhật, 05/3/2017, tiết 8–11 Toán-Tin học 1 100 Micro, máy chiếu D.206-KTX
10 Thứ 5, 09/3/2017,
tiết 6-10
CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
11 Thứ 7, 11/3/2017,
tiết 1-5
GDTH 1 50 Micro, máy chiếu B.309-ADV
12 Thứ bảy, 11/3/2017, tiết 13–15 Toán-Tin học 1 100 Micro, máy chiếu Không được
13 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 6-10 Vật lí 1 200 Micro, máy chiếu Không được
14 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 2-5 Tiếng Anh 1 120 Micro, máy chiếu Không được
15 Thứ 7, 18/3/2017,
tiết 1-5
GDTH 1 50 Micro, máy chiếu B.309-ADV
16 Chủ nhật, 19/3/2017, 08g00 - 11g00 Tiếng Anh 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường A-LVS
17 Thứ 7, 25/3/2017, từ 17g00 - 21g00 Tiếng Trung 1 150 Micro, máy chiếu Giảng đường D
18 Thứ 7, 01/4/2017,
tiết 1-5
Tiếng Anh 1 150 Micro, máy chiếu Không được
19 Chủ nhật, 02/4/2017, tiết 6-10 Tiếng Anh 1 50 Micro, máy chiếu B.103-ADV