Thông báo lớp Đại số tuyến tính thứ 4. (khẩn) PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 3 2017 08:37

Lớp học ĐSTT (lớp Thầy Lân) thứ 4, học trễ do thầy bị hư xe, mong sinh viên thông cảm và chờ thầy trong ít phút.