Thông báo về hướng dẫn xét tuyển viên chức năm 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 08:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CTCT & HSSV                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số :     /CTCTHSSV                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 5 năm 2017

 

V/v hướng dẫn xét tuyển viên chức của Sở GD ĐT TP. HCM

Và tuyển giáo viên các trường THPT trên địa bàn Thành phố

 

 

Kính gửi: Trưởng khoa

Thực hiện kế hoạch năm học của Phòng CTCT và HSSV năm học 2016 – 2017, được sự cho phép của Hiệu trưởng,  Phòng CTCT và HSSV phối hợp với Trung tâm Phát triển Kĩ năng Sư phạm tổ chức hướng dẫn xét tuyển viên chức của Sở GD&ĐT TP. HCM và tuyển giáo viên các trường THPT trên địa bàn Thành phố như sau:

Ngày 07/6/2017: hướng dẫn xét tuyển viên chức của Sở GD&ĐT TP. HCM

Thời gian: 8g ngày 07/6/2017

Địa điểm: Hội trường B

Đối tượng: Sinh viên ngành Sư phạm có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên có hộ khẩu tỉnh có thể tham dự

Buổi chiều Phỏng vấn tuyển dụng của một số Trường trên địa bàn Thành phố

Đăng kí và nhận phiếu tại Phòng CTCT và HSSV – Phòng A 109

Kế hoạch xét tuyển viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017 (xem tại đây)

 

Đăng kí theo mẫu:

STT

Họ và tên

MSSV

Địa chỉ thường trú

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị các khoa thông báo để sinh viên biết, đăng kí, nhận phiếu tham gia.

PHÒNG CTCT VÀ HSSV