Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho SV năm thứ nhất, năm học 2017-2018. PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 08:47

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho SV năm thứ nhất, năm học 2017-2018.

Thực hiện công văn số 3333/BGDĐT-CTHSSV ngày 02/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 - 2018, Trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy như sau:

I - Mục đích yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

2. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2017 - 2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

... ...

xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây