Kết quả đăng ký sử dụng phòng (11-9-2017) PDF. In Email
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 14:18

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 11-9-2017

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

S

T

T

Đơn vị

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Phòng sử dụng

1

EC Tiếng Anh

Chủ nhật, ngày 17/9, tiết 2-5

1

30

Micro,

máy chiếu

B.108

2

Đoàn khoa GDMN

Chủ nhật, 17/9/2017, tiết 1-6

1

100

Micro,

máy chiếu

A.113

3

Đoàn khoa CNTT

Chủ nhật, 17/9/2017, tiết 1-12

1

80

Micro,

máy chiếu

A.313

4

Đoàn khoa Toán - Tin

Chủ nhật, ngày 17/9, tiết 1 - 3

1

50

Micro,

máy chiếu

A.305

5

Đoàn khoa GDQP

Thứ 6, 15/9, buổi tối 17g00 - 20g30

1

100

Micro,

máy chiếu

A.103