Danh sách sinh viên k 40 và 41dự kiến nhận học bổng học kì 1 năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 10:17

1. Danh sách SV K 40

2. Danh sách SV K 41

Đề nghị các bạn kiểm tra lại điểm nhé, có những sai sót gì xin gặp anh Hoàn Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110