Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 15:12

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2017 như sau:

Xem nội dung