KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021. PDF. In Email
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 16:17

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28  tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

xem kế hoạch tại đây