Đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười mãi là niềm tự hào PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 19:23

Niềm tự hào và những bài học quý báu đối với cách mạng Việt Nam