Các quy chế của Công đoàn Trường PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 10:27

1/ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành

2/ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra

3/Quy chế phối hợp

4/Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân