Hội thảo khoa học "Cán bộ trẻ với đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0" PDF. In Email
Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 08:15

Trường Đại học Hải Phòng

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học

"Cán bộ trẻ với đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0"