Kết quả đăng ký sử dụng phòng ngày (13/3/2018) PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 17:33

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 12-3-2018

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày 17,18 trường tổ chức thi ngoại ngữ nên không mượn được phòng ở ADV, các cơ sở liên hệ đồng chí Xuân Huy để thay đổii địa điểm.

S

T

T

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, 17/3/2018,

tiết 1-6

1

120

Micro, máy chiêú

Giáo dục

Quốc phòng

Hội Trường KTX

2

Thứ 7, 17/3/2018,

tiết 1-6

1

50

Micro, máy chiêú

CLB Tiếng Anh

LVS.D.102

3

Thứ 7, tiết 6 – 10

ngày 17/3/2018

1

50

Micro, máy chiêú

Tiếng Anh

LLQ.D.005

4

Chủ nhật, 18/3/2018, Tiết 1-10

2

50

Micro, máy chiêú

Vật lý

LLQ.D.101, 102

5

Chủ nhật, 18/03/2018, tiết 7 - 12

1

100

Micro, máy chiêú

Giáo dục Mầm non

Giảng đường A - LVS

6

Thứ bảy, 24/3/2018,

tiết 7 - 10

1

150

Micro, máy chiêú

Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

7

Thứ hai, 26/3/2018,

tiết 1 - 6

1

200

Micro, máy chiêú

Hoá học

Giảng đường D