CV612 - Đề xuất nhiệm vụ KHCN của tỉnh Ninh Thuận năm 2019 PDF. In Email
Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 14:09

UBND tỉnh Ninh Thuận - Sở Khoa học và Công nghệ

Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2019