Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2019 PDF. In Email
Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 13:42

Tải về: CV368 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2019

1. Mẫu Danh mục đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

2. Mẫu 1.1_Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

3. Mẫu Danh mục đăng ký Hội nghị/Hội thảo

4. Mẫu Đề cương/dự trù kinh phí Hội nghị/Hội thảo