Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 PDF. In Email
Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 09:32

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020

Các biểu mẫu:

Mẫu 1, Phụ lục 1. Đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2020

Mẫu 2, Phụ lục 1. Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

Mẫu 3, Phụ lục 1. Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương năm 2020

Mẫu 1, Phụ lục 2. Đề xuất dự án KH&CN năm 2020

Mẫu A1-ĐXNV. Đề xuất đề tài KH&CN cấp Quốc gia năm 2020