Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 41 ngành SP Tin và CNTT 2019. PDF. In Email
Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 08:50

Sinh viên tải về xem chi tiết. Kiểm tra thông tin có sai sót báo gấp về Phòng Đào tạo.