Thông báo v/v Đăng ký học phần Trực tuyến HK1 2020 - 2021 PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 21:35

1/ Đăng ký môn do khoa phụ trách (đúng kế hoạch đào tạo):

Nhóm 01, trong đó có ngành Sư phạm Tin Học và CNTT sẽ đăng kí  học phần theo đúng kế hoạch giảng dạy dự kiến từng ngành từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 17/8/2020;

 

2/ Đăng ký các học phần môn chung, tự chọn tự do, trả nợ, học vượt:

  • Khóa 45: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 21/8/2020;
  • Khóa 44: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 24/8/2020;
  • Khóa 43: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 25/8/2020;
  • Các khóa 42 trở về trước: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 26/8/2020.

 

3/ Sinh viên đăng kí trả nợ học phần học chung với sinh viên K46 (tuyển sinh năm 2020) từ 08h00, ngày 13/10/2020 đến 19/10/2020.

Trong thời gian đăng ký học phần, mọi thắc mắc cần liên hệ Cố vấn học tập để giải đáp (Xem DS cố vấn tại đây).