Thông báo Đăng ký Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên 2021 - 2022 PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 9 2021 13:40
Khoa CNTT thân mời các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 dưới sự hướng dẫn của giảng viên với nội dung chi tiết như sau:
I. HÌNH THỨC
Sinh viên Khoa CNTT tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn (có thể trong hoặc ngoài Khoa CNTT).
Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 1, 2, 3. Mỗi đề tài không quá 5 sinh viên tham gia.
II. CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU (Không giới hạn)
 • Công nghệ phần mềm.
 • Công nghệ mạng và truyền thông.
 • Kỹ thuật và Công nghệ dạy học
 • Khoa học dữ liệu.
 • Trí tuệ nhân tạo.
 • Cơ sở toán cho tin học.
 • Bảo mật thông tin.
III. ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tổ chức xét duyệt đề cương nghiên cứu Khoa học sinh viên vào đầu tháng 10.2021 để tuyển chọn đề tài gửi lên trường. Các đề tài được chọn sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ 10.2021 - 4.2022. Các báo cáo nghiên cứu sẽ được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNTT đánh giá và phản biện. Các nghiên cứu được Khoa được chọn tham dự "Sinh viên NCKH cấp Trường" sẽ được công bố trong "Kỷ yếu Nghiên cứu Khoa học năm học 2021 - 2022" trường Đại học Sư phạm TpHCM.

IV. CÁC MỐC THỜI GIAN
 • Từ nay - 18/10/2021: Cán bộ giảng viên và sinh viên gửi danh sách đăng ký đề tài NCKH kèm theo đề cương theo  mẫu số 1, mẫu số 2; sau đó gửi trực tiếp lên Google Form.
 • 19/10/2021 - 22/10/2021: Hội đồng khoa học & Đào tạo Khoa tiến hành xét duyệt đề cương.
 • 11/2021 - 04/2022: Thực hiện nghiên cứu
 • 15/04/2022: Nộp kết quả + sản phẩm nghiên cứu
 • Dự kiến tuần thứ 3 tháng 04/2022: Hội thảo công bố, đánh giá kết quả NCKH cấp Khoa
 • Cuối tháng 04/2022: Nộp danh sách đề tài tham gia NCKH cấp trường
 • Tháng 5/2022: Hội nghị Sinh viên NCKH cấp trường

V. BIỂU MẪU

Vào danh mục Biểu mẫu --> Nghiên cứu Khoa học Sinh viên