Tầm nhìn và sứ mạng PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 4 2022 08:48

Mission

The mission of the Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam is to provide IT high quality undergraduate, graduate programs, train human resources satisfying domestic demands and keeping up with international trends in IT.


Vision

Until 2030, FIT will have become one of the prestigious faculties of Information Technolody in Vietnam


Goals

  • Training IT graduates to be able to analyze, evaluate, design, implement and operate computer network systems, information systems, or computer science to apply in scientific activities, education, society and economy.
  • Equipping students with adaptation skills, self-adjustment, self-development, and skills of finding and solving problems logically, creatively and systematically.
  • Providing Bachelor of Science graduates in IT with strong background knowledge and expertise, understanding responsibilities and professional ethics, and being able to apply the latest IT results to solve real-world problems, and having research methodology to start up the scientific research in IT.


 


 

Sứ mạng

Sứ mệnh của Khoa CNTT, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là cung cấp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học chất lượng cao về CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong nước và theo kịp xu hướng CNTT quốc tế.


Tầm nhìn

Đến năm 2030, FIT sẽ trở thành một trong những khoa CNTT uy tín tại Việt Nam.


Mục tiêu

  • Cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Khoa học về CNTT có kiến thức nền tảng và chuyên môn vững vàng, hiểu rõ trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng ứng dụng các kết quả CNTT mới nhất để giải quyết các vấn đề thực tế, có phương pháp nghiên cứu để khởi động nghiên cứu khoa học về CNTT;
  • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thích ứng, tự điều chỉnh, phát triển bản thân, kỹ năng tìm và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo và có hệ thống;
  • Đào tạo sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có khả năng phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống mạng máy tính, hệ thống thông tin, khoa học máy tính để ứng dụng trong các hoạt động khoa học, giáo dục, xã hội và kinh tế.