Thông báo vv thực hiện các chế độ chính sách dành cho sinh viên năm học 2022-2023 PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 9 2022 00:23

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên kính gửi các Thông báo sau:

1. Thông báo số 322/TB-ĐHSP ngày 05/9/2022 về việc thực hiện chế độ chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học hệ chính quy.

2. Thông báo số 323/TB-ĐHSP ngày 05/9/2022 về việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số và thiểu số rất ít người thuộc hệ chính quy.

3. Thông báo số 324/TB-ĐHSP ngày 05/9/2022 về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2022 – 2023.

Lưu ý: sinh viên có thể lên trang hcmue. edu.vn của Trường vô Phòng CTCT-HSSV để xem file nội dung cụ thể.