Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp năm 2022-2023 PDF. In Email
Thứ sáu, 31 Tháng 3 2023 02:25

Khoa thông báo cho sinh viên như sau;

Thời gian nộp khóa luận28/03/2023-07/04/2023.

Địa điểm: Văn phòng Khoa.
3 bản cứng KLTN + 1 đơn xin bảo vệ + 1 nhận xét của GVHD (có nhận xét xác nhận và chữ ký của GV hướng dẫn)..
SV nộp thêm 1 bản mềm KLTN qua link: https://forms.gle/i3cSn2zaxF353RfRA
SV có thể download Đơn xin bảo vệ (Mẫu 01), Nhận xét của GV hướng dẫn (Mẫu 02), Hướng dẫn viết KLTN, Trang bìa (Mau06), Trang phụ (Mau07) ở link: https://kltn.page.link/bieumau.