Hệ thống cổng thông tin điện tử PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 09:36
Chỉ mục bài viết
Hệ thống cổng thông tin điện tử
Công Nghệ
Giao diện trang Ban Giám Hiệu
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khoa Trung
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Phòng Quản Trị Thiết Bị
Tất cả các trang

1. Giới thiệu

a. Giao diện trang chính: http://portal.hcmup.edu.vn

b. Kiến trúc

- Giao diện trang chủ cổng thông tin của Trường không cố định, được thiết kế tùy biến tùy thuộc vào yêu cầu của Trường (cho phép người quản trị Cổng thông tin tự thiết kế)
- Thông tin hiển thị trên trang chủ cổng thông tin có thể được nhập bởi nhân viên quản trị cổng thông tin Trường hoặc được thu thập trực tiếp từ  nguồn tin sub-site của các đơn vị.

 

- Mỗi đơn vị (Khoa/Phòng ban/Trung tâm) sẽ có một site riêng, là một sub-site thuộc cổng thông tin của Trường.
- Mỗi Bộ môn trực thuộc Khoa sẽ có một sub-site riêng được quản lý bởi site của Khoa đó.
- Mỗi cán bộ/giảng viên thuộc một Bộ môn sẽ có một sub-site riêng cũng được quản lý bởi site của Bộ môn mà giảng viên đó trực thuộc. Giảng viên được toàn quyền thao tác sub-site của mình.
- Tương tự, mỗi Bộ phận trực thuộc Phòng ban cũng sẽ có một sub-site riêng được quản lý bởi site của Phòng ban đó.
- Mỗi cán bộ thuộc một Bộ phận cũng sẽ có một sub-site riêng và được quản lý bởi site của Bộ phận mà cán bộ đó trực thuộc. Tương tự họ cũng được toàn quyền thao tác sub-site của mình.