Hệ thống khảo sát, đánh giá giảng viên PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 09:36

1. Giới thiệu

- Hoạt động lấy ý kiến khảo sát, đánh giá người dạy, cán bộ quản lý là một hoạt động không thể thiếu, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, tăng cường sự phản hồi từ người học (đối với giảng viên) và cán bộ giảng viên (đối với cán bộ quản lý). Với mục đích tin học hóa toàn bộ qui trình lấy ý kiến khảo sát, đánh giá nhằm giảm thiểu chi phí về nhân lực và tài lực, chúng tôi đã xây dựng triển khai hệ thống khảo sát đánh giá cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.

2. Kiến trúc và yêu cầu hệ thống

a. Kiến trúc hệ thống

b. Yêu cầu hệ thống

 

- Web server: IIS 7.0 hỗ trợ ASP.NET 3.5
- Database server: MS SQL 2005 (hoặc 2008).
- Client: hệ thống sẽ hỗ trợ cho 2 trình duyệt phổ biến nhất hiện nay là: Firefox 3.0,  Internet Explorer.

 

3. Một số tính năng chính

-    Lưu trữ các thông tin cơ bản của sinh viên, giảng viên, nhân viên, quản lý phục vụ cho qui trình đánh giá.
-    Lưu trữ danh sách sinh viên của lớp học theo từng môn để phục vụ cho qui trình đánh giá.
-    Lưu trữ các thông tin cơ bản về đợt khảo sát.
-    Lưu trữ danh sách những người tham gia khảo sát, và những người được đánh giá.
-    Lưu trữ các bài khảo sát và các kết quả khảo sát.
-    Lưu trữ các mẫu bài khảo sát có sẵn.
-    Cung cấp môi trường thuận tiện cho người tham gia đánh giá như: nhắc nhở những bài khảo sát chưa làm, phân trang bài khảo sát, điều hướng những câu hỏi chưa trả lời trong bài khảo sát.
-    Cung cấp môi trường thuận tiện cho người thiết kế bảng câu hỏi như: cho phép quản lý các mẫu bài khảo sát, tạo bài khảo sát mới từ mẫu có sẵn.
-    Cung cấp môi trường thuận tiện cho người quản trị: bao gồm việc cấp quyền, gán danh sách người tham gia,…
-    Khóa không cho người dùng làm bài khảo sát khi đã hết hạn cho phép.
-    Cho phép hiển thị danh sách những người chưa làm bài khảo sát.
-    Cho phép hiển thị thống kê kết quả khảo sát (số người chọn câu a là bao nhiêu, câu b là bao nhiêu,…) của từng bài kháo sát và của toàn đợt khảo sát. Có thể hiển thị biểu đồ trực quan của thống kê này.