THÔNG BÁO - V/v: Tổ chức khóa tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 09:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   444   /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức khóa tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 423/ĐHSP-CNTT ngày 22/10/2010 gởi các đơn vị thông báo về việc triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Trường đã nhận được danh sách cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản trị và cập nhật thông tin web site của đơn vị như sau:

  1. 1. Lịch tập huấn cho cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site của các Khoa, Tổ bộ môn

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

-         Cán bộ phụ trách quản trị Web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ hai ngày 06/12/2010

-         Cán bộ phụ trách cập nhật thông tin web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ ba ngày 07/12/2010
  1. 2. Lịch tập huấn cho cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site của các Phòng ban chức năng, Thư viện, Ký túc xá, các Trung tâm và các đơn vị khác.

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

-         Cán bộ phụ trách quản trị Web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ tư ngày 08/12/2010

-         Cán bộ phụ trách cập nhật thông tin web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ năm ngày 09/12/2010

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ của đơn vị (theo các danh sách đính kèm) tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa