QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số:      1703         /QĐ-ĐHSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  13  tháng 10   năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế;

Căn cứ Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, CNTT, Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo, Sau đại học, KHCN&TCKH, các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Đảng ủy (để b/c);

- Lưu: TCHC, CNTT.

 

 

 

TS. BẠCH VĂN HỢP