Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Chương trình đề án PBGDPL Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, ngày 14/10/2011 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp lụat về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

Tải file tại đây