280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Biểu mẫu SVNCKH PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 10:50

Các biểu mẫu quản lí đề tài NCKH của SV

Mẫu 1 - SV NCKH

Đơn đăng kí tham gia NCKH

Mẫu 2 - SV NCKH

Thuyết minh đề tài NCKH của SV

Mẫu 3 - SV NCKH

Hợp đồng triển thực hiện đề tài NCKH của SV

Mẫu 4 - SV NCKH

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 5 - SV NCKH

Phiếu đánh giá đề tài NCKH của SV

Mẫu 6 - SV NCKH

Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của SV

Mẫu 7 - SV NCKH

Tổng hợp danh sách SV đăng kí thực hiện đề tài

Mẫu 8 - SV NCKH

Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 9 - SV NCKH

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 10 - SV NCKH

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (dành cho đề tài tham gia giải thưởng cấp Bộ)

Mẫu 11 - SV NCKH

Thông tin về SV chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (dành cho đề tài tham gia giải thưởng cấp Bộ)

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu