Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8
  
Ban Tổ chức

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8

Ngày 1-2 tháng 11 năm 2014 tại Trường ĐHSP Tp.HCM

I. Ban tổ chức Trung ương

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

Chức danh BT

1 GS. TS. Nguyễn Cao Huần Chủ tịch, Hội ĐLVN Đồng chủ tịch
2 PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng Hiệu trưởng Trường ĐHSP HCM Đồng chủ tịch
3 GS.TS. Trương Quang Hải Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
4 TS. Nguyễn Đình Kỳ Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
5 GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
6 PGS.TS. Lê Văn Thăng Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
7 PGS.TS. Đặng Văn Phan Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
8 PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
9 PGS.TS. Đặng Duy Lợi Phó chủ tịch Hội ĐLVN Ủy viên
10 GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải Phó chủ tịch, TTL HĐLVN
Ủy viên
11 GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh Ủy viên thường vụ Hội Ủy viên
12 PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm

Viện trưởng VĐL,

VHLKH&CNVN

Ủy viên
13 PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Chủ nhiệm khoa Địa lý,

ĐHKHTN, ĐHQGHN

Ủy viên
14 TS. Đỗ Văn Thanh

Chủ nhiệm khoa Địa lý,

Trường ĐHSP Hà Nội

Ủy viên
15 PGS.TS. Nguyễn Thám Ủy viên thường vụ Hội Ủy viên
16 PGS.TS. Phạm Xuân Hậu Ủy viên thường vụ Hội Ủy viên
17 TS. Trương Văn Tuấn

Chủ nhiệm khoa Địa lý,

Trường ĐHSP HCM
Ủy viên
18 PGS.TS. Trần Viết Khanh Phó GĐ Đại học Thái Nguyên Ủy viên
19 PGS.TS. Trần Anh Tuấn

PVT. Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ GD ĐT

Ủy viên
20 PGS.TS. Đặng Văn Bào Ủy viên BCH Hội Ủy viên
21 Thượng tá, TS. Nguyễn Đăng Hội

VT. Viện sinh thái,

TT. Nhiệt đới Việt Nga, BQP

Ủy viên


II. Ban tổ chức Địa phương

1 PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng Hiệu trưởng Trường ĐHSP HCM Trưởng ban
2 PGS. TS. Đặng Văn Phan Phó chủ tịch Hội Phó Trưởng ban
3 TS. Trần Hoàng Trưởng phòng KHCN&MT- TCKH Trường ĐHSP HCM Phó Trưởng ban
4
TS. Trương Văn Tuấn Chủ nhiệm khoa Địa lý, Trường ĐHSP HCM Ủy viên
5 PGS. TS. Phạm Xuân Hậu Ủy viên thường vụ Hội ĐLVN
6
TS. Phạm Gia Trân Chủ nhiệm khoa Địa lý, Trường ĐHKHXH&NV HCM Ủy viên
7
TS. Nguyễn Văn Luyện Phó Chủ nhiệm khoa Địa lý, Trường ĐHSP HCM Ủy viên
8
Ts. Trịnh Duy Oánh Trưởng khoa Sư phạm Xã hội, Trường ĐH Sài Gòn Ủy viên
9
ThS. Nguyễn Vĩnh Khương Phó Trưởng phòng KHCN&MT- TCKH Trường ĐHSP HCM Ủy viên
10
TS. Lê Ngọc Thanh

Viện trưởng VĐL-TN,

VHLKH&CNVN

Ủy viên
11
ThS Nguyễn Thanh Hùng Trưởng đại diện Viện HLKH&CNVN tại Tp.HCM Ủy viên