Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8
  
Ban tổ chức Trường ĐHSP TPHCM PDF. In Email
Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 13:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1782 /QĐ-ĐHSP                                                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII

Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, phát triển và hội nhập

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ;

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành kèm quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ ;

Căn cứ Quyết định số 32/HĐLVN-QĐ ngày 10-8-1914 của Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8 tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ;

Căn cứ Công văn số 226/KH-ĐHSP ngày 26-8-2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và môi trường năm học 2014 – 2015 ;

Căn cứ Công văn số 237/KH-ĐHSP ngày 08-9-2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ VIII;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII “Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, phát triển và hội nhập” ngày 01 và 02 tháng 11 năm 2014 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban tổ chức Hội nghị có trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Hội nghị theo các qui định hiện hành và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TC-HC, KH-TC, KHCN&MT-TCKH và các thành viên có tên trong danh sách ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

- Lưu TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Kim HồngDANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8

Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, phát triển và hội nhập

(Kèm theo QĐ số:    1782  /QĐ-ĐHSP ngày  08 tháng  9 năm 2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Nhiệm vụ

1

Ô. Nguyễn Kim Hồng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

B. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

3

Ô. Hoàng Văn Cẩn

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

4

Ô. Đặng Chính Nghĩa

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

5

Ô. Trần Hoàng

Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Thường thực

6

Ô. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Phó Thường trực

7

Ô. Trương Văn Tuấn

Trưởng Khoa Địa lý

Uỷ viên

8

Ô. Trịnh Thanh Sơn

Trưởng Phòng Sau Đại học

Uỷ viên

9

Ô. Lê Ngọc Tứ

Q. Trưởng Phòng Đào tạo

Uỷ viên

10

B. Nguyễn Thị Yến Nam

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Uỷ viên

11

Ô. Huỳnh Công Ba

Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên

Uỷ viên

12

Ô. Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Uỷ viên

13

B. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Bí Thư Đoàn thanh niên

Uỷ viên

14

Ô. Nguyễn Văn Luyện

Phó Trưởng Khoa Địa lý

Uỷ viên

15

Ô. Phạm Minh Đức

Phó Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

Uỷ viên

16

Ô. Phạm Chung Thủy

Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Uỷ viên

17

B. Đàm Nguyễn Thùy Dương

Giảng viên chính Khoa Địa lý

Uỷ viên

Danh sách này gồm 17 thành viên./.


DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8

Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, phát triển và hội nhập

(Kèm theo QĐ số:   1782/QĐ-ĐHSP ngày  08  tháng  9 năm 2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ - CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

ThS. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ trưởng

2

CN. Vũ Thị Thanh Mai

Phòng KHCN&MT-TCKH

Tổ viên

3

CN. Trương Việt Trâm Anh

Phòng KHCN&MT-TCKH

Tổ viên

4

CN. Lê Thị Cẩm Nhi

Phòng KHCN&MT-TCKH

Tổ viên

5

CN. Nguyễn Thị Thúy Trinh

Phòng KHCN&MT-TCKH

Tổ viên

6

CN. Đặng Vũ Khoa

Phòng KHCN&MT-TCKH

Tổ viên

7

TS. Nguyễn Thị Bình

GV Khoa Địa lý

Tổ viên

8

TS. Phạm Thị Bình

GV Khoa Địa lý

Tổ viên

9

ThS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát

GV Khoa Địa lý

Tổ viên

10 ThS. Hà Văn Thắng GV Khoa Địa lý Tổ viên
11 ThS. Châu Hồng Thắng GV Khoa Địa lý Tổ viên
12 ThS. Phan Văn Phú GV Khoa Địa lý Tổ viên
13 CN. Lê Thị Nhung Phòng TC-HC Tổ viên
14 CN. Phạm Thị Thùy Dương Phòng KH-TC Tổ viên
15 CN. Nguyễn Thị Huệ Phòng KH-TC Tổ viên
16 CN. Nguyễn Quang Cường Phòng QT-TB Tổ viên

Danh sách này gồm 16 thành viên./.


DANH SÁCH TỔ TÀI CHÍNH – HẬU CẦN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8

Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, phát triển và hội nhập

(Kèm theo QĐ số:  1782 /QĐ-ĐHSP ngày   08 tháng  9 năm 2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ - CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

B. Nguyễn Thị Yến Nam

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Tổ trưởng

2

Ô. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ viên

3

B. Vũ Thị Thanh Mai

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ viên

4

B. Trương Việt Trâm Anh

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ viên

5

B. Lê Thị Cẩm Nhi

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ viên

6

B. Nguyễn Thị Thúy Trinh

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ viên

7

Ô. Đặng Vũ Khoa

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Tổ viên

Danh sách này gồm 07 thành viên./.