Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo Hướng dẫn tra cứu kết quả thi năng lực hoa ngữ (TOCFL) ngày 09/11/2014
PDF. In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 09:21

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) NGÀY 09/11/2014

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi:

SỐ BÁO DANH: XEM TRÊN PHIẾU BÁO DỰ THI CỦA THÍ SINH

Mã xem điểm là ngày sinh của Thí sinh: Năm >>Tháng >> Ngày được viết liền nhau (phải đủ 8 chữ số)

Ví dụ:

Thí sinh có ngày sinh là: Ngày 27 Tháng 09 Năm 1989. Mã nhập điểm sẽ là: 19890927 (phải đủ 8 chữ số)

Thí sinh có ngày sinh là: Ngày 1 Tháng 1 Năm 1999. Mã nhập điểm sẽ là: 19990101 (phải đủ 8 chữ số)

Thí sinh có ngày sinh là: Ngày 11 Tháng 3 Năm 2000. Mã nhập điểm sẽ là: 20000311 (phải đủ 8 chữ số)

Thí sinh có ngày sinh là: Ngày 1 Tháng 12 Năm1990. Mã nhập điểm sẽ là: 19901201 (phải đủ 8 chữ số)