Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Trung tâm Hàn Quốc Học
한국학 연구소- Korean Studies Center
  
Cơ cấu tổ chức

 

1. Điều 5. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Trung tâm có Giám đốc và 2 Phó giám đốc.

2. Biên chế của Trung tâm được xác định theo nhu cầu hoạt động thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và được Hiệu trưởng phê duyệt hàng năm.

2. Điều 6. Quản lý và điều hành của Trung tâm

3. Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo các quy định của Quy chế này.

4. Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm theo quy trình, theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, do Hiệu trưởng bổ nhiệm.

5. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc:

a. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của Trung tâm; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ được giao của Trung tâm;

b. Xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, năm của mỗi cán bộ, nhân viên trong Trung tâm làm cơ sở thanh toán tiền lương, tiền công;

c. Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của Trung tâm;

d. Quản lý cán bộ, nhân viên và tất cả những người tham gia hoạt động với Trung tâm;

e. Ký các loại văn bản giấy tờ theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;

f. Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 7. Các Phó giám đốc

1. Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm là hai Phó Giám đốc. Các Phó Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm theo quy trình, theo nhiệm kỳ của Giám đốc, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

2. Các Phó Giám đốc Trung tâm có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

a. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc được Giám đốc phân công;

b. Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền;

c. Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

 

 


 Điểm báo 

Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Hàn 24/3/2015

Đại diện Đài Truyền hình Giáo dục Hàn Quốc EBS và các học viên của Trung tâm Hàn Quốc học trong buổi trao tặng tài liệuTrung tâm Hàn Quốc học (Trường ĐH Sư phạm TP HCM) đã tiếp nhận tài liệu học...