Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Nguyễn Thị Thu Thủy PDF. In Email
Nguyễn Thị Thu Thủy

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Chức vụ:
Lĩnh vực chuyên môn: Văn học
---------------------------------------------------------------------------------------------
+ Liên hệ: Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học, A310, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
+ Ngày gia nhập Khoa Giáo dục Tiểu học: 01/01/2010


B. DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ NGHIỆM THU

1Nguyễn Thị Thu Thủy (1995), Nghệ thuật của tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của Lep Tônxtôi, Luận văn thạc sĩ.

2. Nguyễn Thị Thu Thủy (2007), Điển hình hóa trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam (Giai đoạn 1930-1945), Luận án Tiến sĩ.

3. Nguyễn Thị Thu Thủy (2014), Văn học nước ngoài trong chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

C. SẢN PHẨM, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ XUẤT BẢN

D. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC, KỶ YẾU HỘI THẢO

1. Nguyễn Thị Thu Thủy (2003), Quá trình cá nhân hóa cá thể và xã hội hóa nhân cách qua văn học hiện thực phê phán 1930- 1945, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 2, tr 66- 70.

2. Nguyễn Thị Thu Thủy (2004), Nghệ thuật góp phần hoàn thiện nhân cách, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 9, tr 78- 82.

3. Nguyễn Thị Thu Thủy (2005), Tiến trình nhân thức vai trò nhân vật điển hình của văn học, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 8, tr 91- 94.

4. Nguyễn Thị Thu Thủy (2005), Những tiền đề xã hội và văn học dẫn tới chủ nghĩa hiện thực phê phán 1930- 1945, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 10, tr 81- 85.

5. Nguyễn Thị Thu Thủy (2006), Cái tôi trong văn học hiên thực phê phán Việt Nam, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 10, tr 74- 76.

6. Nguyễn Thị Thu Thủy (2008), Ngôn ngữ xứ Nghệ trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Xã hội Bắc Miền Trung.

7. Nguyễn Thị Thu Thủy, Cao Thị Thu Hiền (2010) , Một vài ý kiến định hướng chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh bậc tiểu học ở trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

8. Nguyễn Thị Thu Thủy (2011), Về việc dạy học Lý luận văn học và Mỹ học cho học viên hệ ngoài chính qui Đại học tiểu học, Hội thảo liên kết đào tạo Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Thị Thu Thủy (2013), Dạy học văn học nước ngoài cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng tích hợp, Tạp chí Khoa học xã hội, Số 45/2013, Đại học sư phạm TP HCM

10. Nguyễn Thị Thu Thủy (2015), Dạy học văn học Việt Nam đại cương cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng tự học, Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Giáo dục tiểu học, tháng 6/2015

E. DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC TRAO TẶNG

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào