BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 525 /KH-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 06 năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM”

 

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2015 – 2016, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức “Hội thảo khoa học về nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc”, nhằm tạo diễn đàn trao đổi khoa học cho sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm và các trường có khoa sư phạm, thảo luận các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ.

1. Mục đích của Hội thảo

-     Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ trong các trường đại học sư phạm toàn quốc giai đoạn 2014 – 2016 và trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ khối các trường sư phạm giai đoạn sắp tới.

-     Tạo điều kiện để sinh viên, cán bộ trẻ công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao.

-     Tạo diễn đàn khoa học để sinh viên, cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm có cơ hội gặp gỡ, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong mảng khoa học giáo dục.

2. Nội dung Hội thảo

-     Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ của các trường;

-     Báo cáo về kinh nghiệm tổ chức, giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ;

-     Công bố các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên và cán bộ trẻ về các lĩnh vực: Khoa học Giáo dục, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

-     Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng.

-     Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lí các trường đại học sư phạm, các khoa sư phạm thuộc các trường đại học trên toàn quốc.

-     Sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm, các khoa sư phạm thuộc các trường đại học trên toàn quốc.

-     Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

-         Thời gian: tháng 10/2016.

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TPHCM, 280 An Dương Vương, F4, Q5, TPHCM.

5. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

5.1. Thể lệ gửi bài

–     Mỗi bài báo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chế bản trên khổ A4; font chữ Times New Roman; size 13; định dạng lề trên, lề dưới và lề trái: 30 mm, lề phải: 25mm, cách dòng đơn, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.

–     Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email của tác giả chính để liên hệ.

–     Các bài báo cần có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (5-10 dòng).

–     Danh mục Tài liệu tham khảo: không quá 10 đơn vị, trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn.

–     Các báo cáo khoa học có chất lượng sẽ được in trong Tạp chí khoa học của trường. Bài không đăng, không trả lại bản thảo.

5.2. Thời hạn gửi bài

–     Báo cáo tóm tắt (theo mẫu):    Trước ngày 31 tháng 6 năm 2016.

–     Báo cáo toàn văn:                   Trước ngày 30 tháng 7 năm 2016

5.3. Địa chỉ gửi bài

Tiêu đề báo cáo xin ghi rõ bài báo gửi: Hội thảo NCKH SV&CB trẻ theo 02 hộp thư điện tử sau:

–     Báo cáo khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

–     Báo cáo khoa học của sinh viên: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

a)   Ông Nguyễn Vĩnh Khương, Phó Trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH. ĐT: 08.38.304.224, Dđ: 0903.924.139.

b)  Ông Lâm Thanh Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên. ĐT: 08.38.352.020 (145), Dđ: 0988.696.101.

6. Thành lập Ban Tổ chức
7. Phân công nhiệm vụ
8. Tiến độ thực hiện

–     Từ 10 đến 20/7/2015: Xây dựng kế hoạch.

–     Từ 01 đến 15/8/2015: Ra Thông báo số 1.

–     Từ 01 đến 15/12/2015: Ra Thông báo số 2.

–     Từ 01 đến 15/6/2016: Ra Thông báo số 3.

–     Từ 15 đến 30/6/2016: Nhận tóm tắt.

–     Từ 01 đến 30/7/2016: Nhận bài viết toàn văn.

–     Từ 01/8 đến 30/9/2016: Phản biện, biên tập kỉ yếu, chuẩn bị tổ chức.

–     Từ 20 đến 27/10/2016: Tổ chức hội thảo.

–     Tháng 11/2016: Họp rút kinh nghiệm.

9. Kinh phí: 250.000.000 vnđ (Hai trăm năm mươi triệu).

 

 

Nơi nhận:

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

-  Thành viên Ban tổ chức (để biết);

-  Các cá nhân và đơn vị liên quan (để thực hiện);

-  Lưu : TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng