French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VĂN BẢN NHÀ NƯỚC Chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô (Áp dụng 30.11.2015)
Chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô (Áp dụng 30.11.2015) PDF. In Email
Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 14:51

Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách quản lý, sử dụng xe ô tô công

(20/10/2015)

Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư tập trung quy định chi tiết một số nội dung: (i) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý; (ii) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các Ban Quản lý dự án; (iii) Xử lý xe ô tô phục vụ công tác quản lý dự án khi dự án kết thúc; (iv) Xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ban Quản lý dự án; (v) Trang bị và xử lý xe ô tô chuyên dùng; (vi) Việc quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án theo 2 hình thức: Giao cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực tiếp quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác; giao đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp dịch vụ công ích quản lý xe ô tô để bố trí xe phục vụ công tác; (vii) Đối với hình thức giao cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực tiếp quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác Thông tư đã quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số xe hiện có, thuê xe dịch vụ và khoán kinh phí.

Theo đó, trước ngày 21/3/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Tài chính kết quả rà soát số xe ô tô hiện thao mẫu biểu quy định tại Thông tư để Bộ Tài chính xử lý và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Quá thời hạn nêu trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạm thời chưa thực hiện mua sắm ô tô; Kho bạc Nhà nước không thanh toán việc mua xe ô tô khi chưa có báo cáo; đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm thực hiện báo cáo kết quả rà soát số xe ô tô hiện có.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2015, thay thế Thông tư số 103/2007/TT-BTC, Thông tư số 06/2011/TT-BTC; bãi bỏ các quy định có liên quan đến xử lý xe ô tô khi dự án kết thúc quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website