Chương trình đào tạo đại học

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN - Ngành: Sư phạm Vật lí (Áp dụng cho khóa 40 trở về trước)

Học kì

Mã học phần

Tên học phần

Thuộc khối kiến thức

Loại học phần,

Số tín chỉ

Học phần tiên quyết

(Nếu học phần chỉ yêu cầu học trước
thì đánh dấu *)

Đơn vị quản lí chương trình

đại cương

chuyên nghiệp

Bắt buộc

Lựa chọn bắt buộc

1

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

X

 

5

 

 

K.GDCT

 

Ngoại ngữ học phần 1

X

 

4

 

 

Tổ Ngoại ngữ

 

Tin học căn bản

X

 

3

 

 

TT Tin học

 

Giáo dục thể chất 1

X

 

 

 

 

K. GDTC

 

Giải tích 1

X

 

3

 

Không

Khoa Toán

 

Đại số tuyến tính

X

 

3

 

Không

Khoa Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số tín chỉ

 

 

18

 

 

 

2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

 

2

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

K.GDCT

 

Ngoại ngữ học phần 2

X

 

3

 

Ngoại ngữ học phần 1

Tổ Ngoại ngữ

 

Tâm lí học đại cương

X

 

2

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

K. TLGD

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

 

2

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

K. TLGD

 

Giáo dục thể chất 2

X

 

 

 

Giáo dục thể chất 1

K. GDTC

 

Cơ học

 

X

3

 

Giải tích 1

K. Lý

 

Giải tích 2

X

 

4

 

Giải tích 1

K. Toán

 

Hoá học đại cương

X

 

2

 

 

Khoa Hoá

Cộng số tín chỉ

 

 

18

 

 

 

3

 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

X

 

3

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K. GDCT

 

Ngoại ngữ học phần 3

X

 

3

 

Ngoại ngữ học phần 2

Tổ Ngoại ngữ

 

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

X

 

2

 

Tâm lí học đại cương

K. TLGD

 

Giáo dục thể chất 3

X

 

 

 

Giáo dục thể chất 2

K. GDTC

 

Nhiệt học

 

X

3

 

Cơ học*

K. Lý

 

Điện học

 

X

3

 

Cơ học*, giải tích 2*

K. Lý

 

Thiên văn học đại cương

 

X

3

 

Cơ học*

K. Lý

Cộng số tín chỉ

 

 

17

 

 

 

4

 

Giáo dục học đại cương

X

 

2

 

Tâm lí học đại cương

K. TLGD

 

Quang học

 

X

3

 

Điện học*

K. Lý

 

Thí nghiệm vật lý đại cương 1

 

X

2

 

Nhiệt học*

K. Lý

 

Điện kỹ thuật

 

X

3

 

Điện học

K. Lý

 

Vô tuyến điện tử

 

X

3

 

Điện học

K. Lý

 

Cơ lý thuyết

 

X

2

 

Cơ học

K. Lý

 

Điện động lực học

 

X

3

 

Điện học

K. Lý

Cộng số tín chỉ

 

 

18

 

 

 

5

 

Giáo dục học phổ thông

X

 

3

 

Giáo dục học đại cương

K. TLGD

 

Chương trình cơ bản về dạy học của Intel

X

 

2

 

Tin học; Giáo dục học đại cương

K.TLGD

 

Thí nghiệm vật lý đại cương 2

 

X

2

 

Quang học*

K. Lý

 

Lý luận dạy học vật lý

 

X

3

 

Tâm lý học đại cương*, Giáo dục học đại cương, Quang học*.

K. Lý

 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

X

3

 

Điện học

K. Lý

 

Chuyên đề cơ học

 

X

 

2

Cơ học

K. Lý

 

Chuyên đề điện học

 

X

 

2

Điện học

K. Lý

 

Chuyên đề quang học

 

X

 

2

Quang học

K. Lý

 

Chuyên đề thiên văn học

 

X

 

2

Thiên văn học đại cương

K. Lý

 

Phương pháp toán lý

 

X

 

2

Đại số tuyến tính, giải tích 2

K. Lý

Cộng số tín chỉ

 

 

13

4/10

 

 

6

 

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục – Đào tạo

X

 

1

 

 

K.TLGD

 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 

x

2

 

Lý luận dạy học vật lý

K. Lý

 

Xác suất thống kê

X

 

3

 

 

K. Toán

 

Cơ lượng tử

 

X

3

 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

K. Lý

 

Phân tích chương trình vật lý PT

 

X

3

 

Lý luận dạy học vật lý

K. Lý

 

Thí nghiệm vật lý PT

 

X

2

 

Lý luận dạy học vật lý*

K. Lý

 

Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao

 

X

 

2

Thí nghiệm vật lý đại cương 1 và 2

K. Lý

 

Vật lý nano và ứng dụng

 

X

 

2

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

K. Lý

 

Dao động và sóng

 

X

 

2

Quang học*

K. Lý

 

Vật lý hạt cơ bản

 

X

 

2

Cơ lượng tử*

K. Lý

 

Cơ sở vật lý chất rắn

 

X

 

2

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

K. Lý

 

Phương pháp số và lập trình

 

X

 

2

Tin học

K. Lý

Cộng số tín chỉ

 

 

14

4/12

 

 

7

 

Luận văn tốt nghiệp hoặc 2 học phần thay thế

 

X

 

6

Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên

K. Lý

 

Vật lý thống kê

 

X

3

 

Nhiệt học,  xác suất thống kê

K. Lý

 

Thực hành dạy học vật lý PT

 

X

2

 

Phân tích chương trình VLPT

K. Lý

 

Mô phỏng trong dạy học vật lý

 

X

 

2

Tin học căn bản, lý luận dạy học vật lý*

K. Lý

 

Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý

 

X

 

2

Lý luận dạy học vật lý*

K. Lý

 

Lịch sử vật lý

 

X

 

2

Lý luận dạy học vật lý*, cơ lượng tử*

K. Lý

 

Phương pháp thực nghiệm vật lý

 

X

 

2

Giải tích 1, xác suất thống kê

K. Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế bài dạy vật lý

 

X

 

2

Phân tích chương trình vật lý PT

K. Lý

 

Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông

 

X

 

2

Lý luận dạy học VL*

K. Lý

 

Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý

 

X

 

2

Lý luận dạy học VL*

K. Lý

 

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập vật lý

 

X

 

2

Lý luận dạy học vật lý*

K. Lý

Cộng số tín chỉ

 

 

5

14/28

 

 

8

 

Thực tập Sư phạm

 

X

6

 

Đã tích lũy từ 110 tín chỉ trở lên

K. Vật lí

Cộng số tín chỉ

 

 

6

 

 

 

Giáo dục quốc phòng: học trong hè năm thứ nhất (165 tiết).

Số tín chỉ sinh viên cần tích lũy để được xét tốt nghiệp là : 135, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. Trong đó:

–  Bắt buộc: 109 tín chỉ;

–  Tự chọn bắt buộc : 22 tín chỉ;

–  Tự chọn tự do : 4 tín chỉ (chọn bất kì trong số các học phần được giảng dạy ở Trường)

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN - Ngành: Vật lí học (Áp dụng cho khóa 40 trở về trước)

Học kì

Mã học phần

Tên học phần

Thuộc khối kiến thức

Số tín chỉ,

Loại học phần

Học phần tiên quyết

(Nếu học phần chỉ yêu cầu học trước thì đánh dấu *)

Đơn vị quản lí chương trình

đại cương

chuyên nghiệp

Bắt buộc

Lựa chọn bắt buộc

1

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

X

 

5

 

 

K.GDCT

 

Ngoại ngữ học phần 1

X

 

4

 

 

Tổ Ngoại ngữ

 

Tin học căn bản

X

 

3

 

 

TT Tin học

 

Giáo dục thể chất 1

X

 

2*

 

 

K. GDTC

 

Giải tích 1

X

 

3

 

 

K. Toán

 

Hóa học đại cương

X

 

2

 

 

K. Hóa

Cộng số tín chỉ

 

 

17

 

 

 

2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

 

2

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

K.GDCT

 

Ngoại ngữ học phần 2

X

 

3

 

Ngoại ngữ học phần 1

Tổ Ngoại ngữ

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

 

2

 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

K. TLGD

 

Giáo dục thể chất 2

X

 

2*

 

Giáo dục thể chất 1

K. GDTC

 

Giải tích 2

X

 

4

 

Giải tích 1

K. Toán

 

Cơ học

 

X

3

 

Giải tích 1

K. Vật lý

 

Đại số tuyến tính

X

 

3

 

 

K. Toán

Cộng số tín chỉ

 

 

17

 

 

 

3

 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

X

 

3

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K. GDCT

 

Ngoại ngữ học phần 3

X

 

3

 

Ngoại ngữ học phần 2

Tổ Ngoại ngữ

 

Giáo dục thể chất 3

X

 

1*

 

Giáo dục thể chất 2

K. GDTC

 

Xác xuất thống kê

X

 

3

 

 

K. Toán

 

Nhiệt học

 

X

3

 

Cơ học

K. Vật lý

 

Điện học

 

X

3

 

Giải tích 2, Cơ học

K. Vật lý

 

Phương pháp thực nghiệm vật lý

 

X

2

 

Giải tích 1, Xác xuất thống kê

K. Vật lý

Cộng số tín chỉ

 

 

17

 

 

 

4

 

Thực hành vật lý đại cương 1

 

X

2

 

Nhiệt học

K. Vật lý

 

Quang học

 

X

3

 

Điện học

K. Vật lý

 

Điện kỹ thuật

 

X

3

 

Điện học

K. Vật lý

 

Phương pháp toán lý

 

X

2

 

Đại số tuyến tính, Giải tích 2

K. Vật lý

 

Phương pháp số và lập trình

 

X

2

 

Tin học

K. Vật lý

 

Cơ lý thuyết

 

X

2

 

Cơ học

K. Vật lý

 

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

 

X

3

 

Điện học

K. Vật lý

Cộng số tín chỉ

 

 

17

 

 

 

5

 

Vô tuyến điện tử

 

X

3

 

Điện học

K. Vật lý

 

Thí nghiệm vật lý đại cương 2

 

X

2

 

Quang học

K. Vật lý

 

Phương pháp ghi đo bức xạ

 

X

3

 

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Giải bài tập vật lý trên máy tính

 

X

2

 

Phương pháp số và lập trình

K. Vật lý

 

Điện động lực học

 

X

3

 

Điện học

K. Vật lý

 

Thiên văn học đại cương

 

X

3

 

Cơ học

K. Vật lý

 

An toàn bức xạ

 

X

2

 

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

Cộng số tín chỉ

 

 

18

 

 

 

6

 

Thực tập rèn luyện nghiệp vụ

 

X

2

 

Phương pháp ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ

K. Vật lý

 

Cơ lượng tử

 

X

3

 

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Xử lý số liệu thực nghiệm hạt nhân

 

X

2

 

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Phân tích hạt nhân

 

X

3

 

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Cấu trúc hạt nhân

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Vật lý nơ-trôn và lò phản ứng hạt nhân

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Phản ứng hạt nhân

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Lý thuyết tán xạ lượng tử

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Lý thuyết nhóm và hạt cơ bản

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Cấu trúc nguyên tử phân tử

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

Cộng số tín chỉ

 

 

10

6/18

 

 

7

 

Luận văn tốt nghiệp

 

X

 

6

Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên

K. Vật lý

 

Học phần tốt nghiệp 1: Chuyên đề Vật lý đại cương

 

X

 

3

Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên

K. Vật lý

 

Học phần tốt nghiệp 2: Vật lý hạt nhân ứng dụng

 

X

 

3

Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên

K. Vật lý

 

Vật lý thống kê

 

X

3

 

Nhiệt học

K. Vật lý

 

Vật lý hạt cơ bản

 

X

 

2

Cơ lượng tử

K. Vật lý

 

Lý thuyết tương đối

 

X

 

2

Điện động lực học

K. Vật lý

 

Vật lý thiên văn và vũ trụ

 

X

 

2

Thiên văn học đại cương

K. Vật lý

 

Cơ lượng tử ứng dụng

 

X

 

2

Cơ lượng tử

K. Vật lý

 

Vật lý hạt nhân ứng dụng trong Công nghiệp

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Vật lý hạt nhân ứng dụng trong Nông – Y - Sinh

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

 

Vật lý năng lượng cao và máy gia tốc

 

X

 

3

Cơ lượng tử

K. Vật lý

 

Điện hạt nhân

 

X

 

3

Vật lý nguyên tử & hạt nhân

K. Vật lý

Cộng số tín chỉ

 

 

3

16/32

 

 

8

 

Thực tập chuyên đề hạt nhân 1

 

X

3

 

Đã tích lũy từ 110 tín chỉ trở lên

K. Vật lý

 

Thực tập chuyên đề hạt nhân 2

 

X

3

 

 

 

Cộng số tín chỉ

 

 

6

 

 

 

Giáo dục quốc phòng: học trong hè năm thứ nhất (165 tiết).

Số tín chỉ sinh viên cần tích lũy để được xét tốt nghiệp là 130, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. Trong đó:

-  Bắt buộc: 105 tín chỉ;

-  Lựa chọn bắt buộc: 22 tín chỉ;

-  Tự chọn tự do: 3 tín chỉ (chọn bất kì trong số các học phần được giảng dạy ở Trường)

Khoa Vật lý.

 
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 38352020 - Ext: 109