280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Danh mục Hội nghị, Hội thảo năm học 2015 -2016 PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số:  2378/ ĐHSP-KHCN&MT-TCKH ngày 04-11-2015 của Hiệu trưởng)

Stt

Nội dung

Đơn vị

Thời gian

Cấp

1.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Vai trò của giáo dục tiếng Nht tại Đông Nam Á - Liên kết trong đào tạo nhân lc toàn cu

Phòng KHCN&MT-TCKH,

Khoa tiếng Nhật

9/2015

Quốc tế

2.

Hội thảo Khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh

Phòng KHCN&MT-TCKH,

Phòng Sau Đại học

10/2015

Trường

3.

Xemina khoa học: “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên sư phạm

Khoa Hoá học,

Khoa Giáo dục Tiểu học

9/2015

Trường

4.

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Viện Nghiên cứu Giáo dục,

Trường Trung học Thực hành

4/2016

Quốc gia

5.

Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học”

Viện Nghiên cứu Giáo dục

4/2016

Quốc gia

6.

Hội nghị “Tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển 5 năm 2016-2020

Phòng KHCN&MT-TCKH

05/2016

Trường

Danh sách có 06 Hội nghị, Hội thảo.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu