Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Hội thảo: Xây dựng môi trường văn hóa sư phạm
Hội thảo: Xây dựng môi trường văn hóa sư phạm PDF Print E-mail
Sunday, 04 June 2017 19:44

Ngày 02/6/2017, Công Đoàn Trường Đại học Sư phạm tổ chức Hội thảo: Xây dựng môi  trường văn hóa sư phạm.

Mục đích của Hội thảo: tạo cơ sở pháp lí và khoa học trong việc xây dựng môi trường văn hóa sư phạm tiến tới hình thành môi trường văn hóa trong Nhà trường ĐHSP TP. HCM góp phần giáo dục lối sống văn hóa, văn minh; Nâng cao nhận thức về vai trò và tinh thần gương mẫu trong tác phong của mỗi viên chức và sinh viên trong môi trường sư phạm, góp phần đổi mới và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường; Nguyện vọng của đoàn viên công đoàn về xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, muốn được lắng nghe và trao đổi cùng nhau nhằm đạt được sự đồng thuận để cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở.

Mục tiêu của Hội thảo: một là, Xác định hệ giá trị cốt lõi trong môi trường văn hóa sư phạm; hai là, Xây dựng những chuẩn mực ứng xử và giao tiếp sư phạm cho các bên liên quan trong và ngoài Trường; ba là, Xác định được những giải pháp khả thi trong xây dựng môi trường văn hóa sư phạm; bốn là, Hình thành tác phong sống và làm việc trong môi trường sư phạm nghĩa tình và chuyên nghiệp và cuối cùng là, đạt được sự đồng thuận cao trong toàn Trường về xây dựng môi trường văn hóa sư phạm.

Các nội dung Hội thảo về xây dựng môi trường văn hóa đều được cân nhắc, bàn bạc, thống nhất và đều xuất phát từ đặc thù của Nhà trường, của địa phương nơi Trường đóng là Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như gắn với thực tiễn của cả nước trong xu thế phát triển và hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay. Ban tổ chức Hội thảo sau khi đưa ra thảo luận đã nhất trí các nội dung sau:

Nội dung Hội thảo xoay quanh các vấn đề chính sau: một là, Kinh nghiệm trong và ngoài nước xây dựng môi trường văn hóa sư phạm; hai là, Những hành vi và chuẩn mực ứng xử cốt lõi trong nhà trường sư phạm; ba là, Tiêu chuẩn xây dựng Trường ĐHSP TP. HCM trở thành một đơn vị văn hóa; bốn là, Tình cảm - thái độ sống và làm việc trong môi trường sư phạm; năm là, Quan hệ giữa các bên liên quan trong môi trường sư phạm; sáu là, Giải pháp thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh sư phạm.

Chủ tọa Hội thảo

Có 17 báo cáo được chọn đăng trong kỉ yếu là tiếng nói của các đoàn viên công đoàn bộ phận trong toàn Trường với mong muốn xây dựng Nhà trường chúng ta trở thành một đơn vị văn hóa mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là Trường Sư phạm Trọng điểm Quốc gia.

Tại Hội thảo, có 5 tham luận được chọn trình bày và 14 đại biểu phát biểu với 24 ý kiến về nội dung trên.

Tổng kết Hội thảo, Chủ tọa đoàn nêu lên những kiến nghị:

1. Nhà trường và các đơn vị tăng cường giáo dục cán bộ, viên chức nêu cao ý thức, thực hiện các quy định của Nhà trường về văn hóa, văn minh nơi công sở. Xây dựng tác phong sống và làm việc trong môi trường sư phạm nghĩa tình và chuyên nghiệp. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức để sinh viên noi theo.

2. Nhà trường chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường quản lí nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong Nhà trường như: quản lí người ra vào trường, quy định khách vào làm việc; quảng cáo…; làm các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường nhằm khẳng định vị thế của một trường đại học sư phạm trọng điểm.

3. Các đoàn thể phối hợp với Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, giao lưu, tọa đàm để viên chức và sinh viên tham gia góp phần vào lành mạnh môi trường sư phạm. Giáo dục sinh viên về nếp sống văn minh nơi trường học như: trang phục đến trường, đeo thẻ sinh viên, ứng xử, giao tiếp văn hóa, xếp hàng nơi công cộng…

4. Phấn đấu xây dựng Trường thành đơn vị văn hóa theo những tiêu chí, tiêu chuẩn được đề cập trong kỉ yếu của Hội thảo như: Khuôn viên Nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo, hình ảnh của sinh viên…

5. Công đoàn Trường, ĐTN và Hội SV VN Trường phối hợp phát động phong trào thi đua thực hiện môi trường văn hóa sư phạm để cuối năm học 2017 – 2018 sơ kết, đánh giá khen thưởng đồng thời làm cơ sở để Nhà trường rút kinh nghiệm chỉ đạo cho những năm tiếp theo.